لیست قیمت چاپ

فرم های ویزیت معمولی

نوع جنس قیمت زمان تحویل سایز فایل
گلاسه یک رو UV ۱۰٫۰۰۰ ۷روزه ۸۵×۴۸
گلاسه دورو UV ۱۴٫۰۰۰ ۷روزه ۴۸×۸۵
سلفون مات یک رو ۱۰٫۰۰۰ ۷روزه ۸۵×۴۸
سلفون براق دو رو ۱۴٫۰۰۰ ۷روزه ۸۵×۴۸
سلفون براق یک رو ۱۰٫۰۰۰ ۷ روزه ۸۵×۴۸
کتان امباس یک رو ۱۴٫۵۰۰ ۷ روزه ۴۸×۸۵
کتان امباس دورو ۱۸٫۰۰۰ ۷ روزه ۸۵×۴۸
کتان آلمان دورو ۲۲٫۵۰۰ ۷روزه ۸۵×۴۸
سوسماری یک رو ۱۶٫۰۰۰ ۷ روزه ۴۸×۸۵
سوسماری دو رو ۱۸٫۰۰۰ ۷ روزه ۴۸×۸۵
لیبل UV ۱۲٫۵۰۰ ۷ روزه ۸۵×۴۸
لیبل سلفون براق ۱۳٫۰۰۰ ۷ روزه ۴۸×۸۵
کتان پلاستیک یک رو ۲۲٫۰۰۰ ۷ روزه ۸۵×۴۸
کتان پلاستیک دو رو ۲۴٫۰۰۰ ۷ روزه ۸۵×۴۸
سلفون مات مخملی یک رو ۲۳٫۰۰۰ ۱۵ روز ه ۸۵×۴۸
سلفون مات مخملی دورو ۳۶٫۰۰۰ ۱۵روزه ۴۸×۸۵
سلفون مات دورو دورگرد ۲۵٫۰۰۰ ۷روزه ۹۰×۶۰
سلفون براق دورو دورگرد ۲۵٫۰۰۰ ۷روزه ۹۰×۶۰
       

فرم های ویزیت فوری

 

گلاسه یک رو UV ۱۱٫۰۰۰ ۱ روزه ۸۵×۴۸
گلاسه دو رو UV ۱۵٫۰۰۰ ۱روزه ۴۸×۸۵
سلفون مات یک رو ۱۱٫۰۰۰ ۱ روزه ۸۵×۴۸
سلفون مات دو رو ۱۵٫۰۰۰ ۱روزه ۸۵×۴۸
سلفون براق یک رو ۱۱٫۰۰۰ ۱ روزه ۸۵×۴۸
سلفون براق دو رو ۱۵٫۰۰۰ ۱ روزه ۸۵×۴۸
سلفون مات دو رو دور گرد ۲۸٫۰۰۰ ۲ روزه ۹۰×۶۰
سلفون براق دورو دور گرد ۲۸٫۰۰۰ ۲روزه ۹۰×۶۰
کتان امباس یک رو ۱۴٫۰۰۰ ۲ روزه ۹۰×۶۰
کتان امباس دورو ۲۴٫۰۰۰ ۲ روزه ۹۰×۶۰
کتان آلمان یک رو ۱۹٫۰۰۰ ۲روزه ۸۵×۴۸
کتان آلمان دورو ۲۴٫۰۰۰ ۲ روزه ۸۵×۴۸
لیبل UV ۱۳٫۵۰۰ ۲ روزه ۸۵×۴۸
لیبل سلفون براق ۱۴٫۰۰۰ ۲ روزه ۸۵×۴۸

 

فرمهای ویزیت فانتزی

نوع جنس قیمت زمان تحویل سایز فایل
لمینت برجسته ۴۵٫۰۰۰ ۷ روزه ۹۰×۶۰
لمینت برجسته مخملی ۷۵٫۰۰۰ ۲۵ روزه ۹۰×۶۰
لمینت برجسته مخملی کوچک ۵۰٫۰۰۰ ۲۵ روزه ۵۹×۵۶
لمینت برجسته ویزیتی ۳۸٫۰۰۰ ۷روزه ۸۵×۴۸
لمینت براق ۴۵٫۰۰۰ ۷ روزه ۸۵×۴۸
لمینت براق ویزیتی ۳۸٫۰۰۰ ۱۰ روزه ۸۵×۴۸
لمینت براق مربع ۳۴٫۰۰۰ ۱۰ روزه ۵۵×۵۵
لمینت مات مربع ۶۵٫۰۰۰ ۱۰ روزه ۵۵×۵۵
لمینت براق طرح موج ۴۵٫۰۰۰ ۱۰ روزه ۹۰×۶۰
لمینت مات طرح موج ۶۵٫۰۰۰ ۱۰ روزه ۹۰×۶۰
لمینت برجسته طلاکوب ۷۲٫۰۰۰ ۱۲ روزه ۶۰×۹۰
لمینت برجسته طلاکوب کوچک ۴۷٫۰۰۰ ۱۵ روزه ۵۹×۵۶
طلاکارت لمینت مات(طلاکوب) ۱۰۰٫۰۰۰ ۲۵ روزه ۹۰×۶۰
طلاکارت لمینت براق(طلاکوب) ۸۰٫۰۰۰ ۲۵روزه ۹۰×۶۰
سلفون مات دوروموضعی ۳۶٫۰۰۰ ۱۲روزه ۹۰×۶۰
سلفون مات دورو طلاکوب ۵۵٫۰۰۰ ۱۲ روزه ۶۰×۹۰
سلفون مات مخملی دورودورگرد ۵۷٫۰۰۰ ۱۵ روزه ۹۰×۶۰
سلفون مات مخملی دورو موضعی ۶۷٫۰۰۰ ۱۵ روزه ۶۰×۹۰
سلفون مات مخملی دورو طلاکوب ۸۵٫۰۰۰ ۱۵ روزه ۹۰×۶۰
آهنربایی ۱۸۵٫۰۰۰ ۱۵ روزه ۹۰×۶۰

 

 

فرم های ویزیت فانتزی فوری

سلفون مات دو رو دور گرد ۱۰۰۰ عدد                ۳۸٫۰۰۰    ۶ ساعته     ۹۰×۶۰

پذیرش سفارش سلفون مات دورگرد فوری (۶ ساعته) فقط روزهای شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت ۱۲خواهد بود ( روز پنجشنبه تحویل فرم ۶ ساعته نخواهیم داشت)

 

لمینت براق ۵۰٫۰۰۰ ۲ روزه ۹۰×۶۰
لمینت مات ۷۰٫۰۰۰ ۲ روزه ۹۰×۶۰

 

فرم های عمومی تحریر ۸۰ گرم

۱۰۰۰برگ سایز A4 واقعی

۲۱×۷٫۲۹

یک رو

۸۰٫۰۰۰

دورو

۱۳۰٫۰۰۰

۲۰۰۰ برگ سایز A4 واقعی

۲۱×۷٫۲۹

یک رو

۹۸٫۰۰۰

دورو

۱۵۰٫۰۰۰

۵۰۰۰ برگ سایز A4 واقعی

۲۱×۷٫۲۹

یک رو

۱۵۰٫۰۰۰

دورو

۸۵٫۰۰۰

۲۰۰۰ برگ  تراکت سایز A6 واقعی

۵٫۱۴ ×۵٫۱۰

یک رو

۳۰٫۰۰۰

دو رو

۴۰٫۰۰۰

۵۰۰۰ برگ تراکت سایز A6 واقعی

 

۵٫۱۴ ×۵٫۱۰

یک رو

۳۸٫۰۰۰

دورو

۴۷٫۰۰۰

 

 

فرمهای عمومی گلاسه ۱۳۵ گرم

۱۰۰۰ برگ تراکت

A4

۲۹×۲۰

یک رو

۸۵٫۰۰۰

دو رو

۱۲۰٫۰۰۰

 

۱۰۰۰ برگ تراکت A5

۲۰×۵٫۱۴

یک رو

۴۳٫۰۰۰

دورو

۶۰٫۰۰۰

۲۰۰۰ برگ تراکت A4

۲۹×۲۰

 

یک رو

۱۲۰٫۰۰۰

دو رو

۱۵۵٫۰۰۰

۲۰۰۰برگ تراکت A5

۲۰×۵٫۱۴

یک رو

۶۰٫۰۰۰

دورو

۷۸٫۰۰۰

۲۰۰۰ برگ تراکت A6

۵٫۱۴ ×۱۰

یک رو

۳۰٫۰۰۰

دورو

۴۰٫۰۰۰

 

۵۰۰۰ برگ تراکت A4

۲۹×۲۰

یک رو

۲۳۵٫۰۰۰

دورو

۱۳۳٫۰۰۰

۵۰۰۰ برگ تراکت A5

۲۰×۵٫۱۴

یک رو

۱۱۸٫۰۰۰

دورو

۱۳۳٫۰۰۰

۵۰۰۰ برگ تراکت A6

۵٫۱۴ ×۱۰

یک رو

۵۹٫۰۰۰

دورو

۶۷٫۰۰۰

       

 

فرم عمومی کتان۱۲۰ گرم

۱۰۰۰برگ سایز واقعی

A4

۷٫۲۹ ×۲۱

یک رو

۱۵۰٫۰۰۰

دورو

۱۸۰٫۰۰۰

۱۰۰۰ برگ سایز واقعی

A5

۲۱×۵٫۱۴

یک رو

۸۰٫۰۰۰

دورو

۶۷٫۰۰۰

 

فرم عمومی گلاسه ۱۳۵ گرم و تحریر ۸۰ گرم فوری

تحریر ۲۰۰۰ برگ سایز واقعی

A4

۷٫۲۹ ×۲۱

یک رو

۱۳۰٫۰۰۰

دورو

۱۸٫۰۰۰

    سایزواقعی

A5

۲۱×۵٫۱۴

یک رو

۶۵٫۰۰۰

دو رو

۹۰٫۰۰۰

    سایز واقعی

A6

۵٫۱۴ ×۱۰

یک رو

۳۳٫۰۰۰

دورو

۴۵٫۰۰۰

گلاسه ۲۰۰۰ برگ تراکت

A4

۷٫۲۹ ×۲۱

یک رو

۱۴۰٫۰۰۰

دو رو

۱۸۵٫۰۰۰

    تراکت

A5

۲۱×۵٫۱۴

یک رو

۷۰٫۰۰۰

دو رو

۹۳٫۰۰۰

    تراکت

A6

۵٫۱۴ ×۱۰

یک رو

۳۵٫۰۰۰

دورو

۴۷٫۰۰۰